Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jesteśmy też tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie dla ukraińskich naukowców, naukowczyń i osób studiujących

Wsparcie dla ukraińskich naukowców, naukowczyń i osób studiujących

Partnerzy projektu Inspireurope wystosowali apel do rządów państw europejskich i instytucji UE o podjęcie konkretnych działań mających na celu ochronę przyszłości ukraińskiego szkolnictwa wyższego poprzez utrzymanie aktywności ukraińskich naukowców, naukowczyń i osób studiujących w zakresie badań i edukacji w czasie wymuszonego wyjazdu z kraju. Poniższa lista to rosnące kompendium stypendiów i innych środków bezpośredniego wsparcia dla ukraińskich naukowców, badaczek i osób studiujących

Ukraińscy naukowcy i badaczki poszukujący pomocy mogą zgłaszać się bezpośrednio do wielu programów zapewniających bezpośrednie wsparcie zagrożonym naukowcom z całego świata, których lista znajduje się tutaj. 

Dodatkowe informacje, w tym możliwości uzyskania stypendiów poza Europą, można znaleźć tutaj.

Ponadto, w ostatnim czasie pojawiły się następujące możliwości, przeznaczone specjalnie dla naukowców i naukowczyń z Ukrainy:

 

Wsparcie ogólnoeuropejskie

Komisja Europejska uruchomiła portal "Europejska Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy" ERA4Ukraine, będący punktem kompleksowej obsługi w zakresie informacji i usług pomocniczych dla naukowców z Ukrainy oraz badaczek opuszczających Ukrainę. Portal ERA4Ukraine został uruchomiony w ramach istniejącej sieci EURAXESS, która wspiera naukowców poprzez połączenie ponad 600 ośrodków i 43 portali krajowych w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Wszystkie informacje będą wkrótce dostępne zarówno w języku angielskim, jak i ukraińskim.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych: Tutaj znajduje się lista ofert pracy w zespołach badawczych finansowanych przez ERC. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) zaapelowała do swoich grantobiorców_czyń o zapewnienie tymczasowego zatrudnienia naukowcom-uchodźcom_czyniom oraz personelowi pomocniczemu, np. technikom i kierownikom laboratoriów, pochodzącym z Ukrainy.

Partnerstwo ALLEA-Breakthrough Prize Foundation na rzecz wsparcia naukowców i naukowczyń dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie.

 

Austria

Austriacka Akademia Nauk: Ogłoszenie nadzwyczajnego naboru wniosków dla ukraińskich naukowców i naukowczyń w ramach programu mobilności akademickiej "Joint Excellence in Science and Humanities" (JESH).

Instytut Nauk o Człowieku (IWM, Wiedeń) i Ukraiński Instytut Badawczy na Uniwersytecie Harvarda (HURI): Oferują stypendia pomostowe bez rezydencji, zapewniające dla aplikujących jednorazowe stypendia w wysokości 5000 euro.

 

Dania

Fundacja Badawcza Uniwersytetu w Aarhus (AUFF) - Instytut Studiów Zaawansowanych w Aarhus (AIAS): AIAS, dzięki darowiźnie przekazanej przez AUFF i Uniwersytet Aarhus, oferuje 10-15 stypendiów na uniwersytecie w celu wsparcia naukowców i naukowczyń, którzy obecnie są dotknięci wojną w Ukrainie i nie mogą kontynuować swoich badań. Stypendium obejmuje pełne wynagrodzenie wraz z dostępem do miejsca pracy, biblioteki i wszystkich zajęć badawczych w AIAS i na Uniwersytecie Aarhus. AIAS będzie pomagać w procesie relokacji, w tym w uzyskaniu pozwolenia na pracę i pobyt oraz znalezieniu mieszkania.

 

Republika Czeska

Czeska Akademia Nauk: Lista stypendiów i możliwości zatrudnienia dla naukowców, badaczek, post-doców oraz doktorantów i doktorantki z Ukrainy.

Włochy 

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych utworzyło specjalny fundusz na finansowanie działań wspierających ukraińskich studentów, badaczek i nauczycieli, aby mogli oni prowadzić swoją działalność na uniwersytetach, w instytucjach wyższego kształcenia artystycznego, muzycznego i tanecznego oraz we włoskich jednostkach badawczych.

Europejski Instytut Uniwersytecki: Program Maxa Webera w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim przyjmuje wnioski o stypendium podoktorskie dla naukowca_czyni na wczesnym etapie kariery, dowolnej narodowości, którego wojna w Ukrainie dotknęła bezpośrednio. Wnioski mogą być składane przez kandydatów_tki, którzy mieszkają w Ukrainie, zostali przesiedleni lub nie mogą wrócić do Ukrainy z powodu działań zbrojnych, lub których wojna dotknęła bezpośrednio z innych powodów, które należy podać we wniosku.

 

Francja

PAUSE - Solidarność z Ukrainą: W ramach programu PAUSE ogłoszono specjalny apel o pomoc nadzwyczajną dla zagrożonych naukowców i naukowczyń ukraińskich. Nadzwyczajna pomoc finansowa, finansowana przez francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji, pozwoli na sfinansowanie pobytu ukraińskiego naukowca_czyni, a w stosownych przypadkach także jego rodziny, przez trzy miesiące we francuskiej instytucji. Te możliwości pobytu we Francji mają na celu zapewnienie naukowcowi_czyni czasu na przygotowanie, wraz z instytucją goszczącą, wniosku do regularnego programu PAUSE.

 

Niemcy

Inicjatywa Philippa Schwartza: W związku z kryzysem w Ukrainie Fundacja Alexandra von Humboldta przedłuża termin składania przez uczelnie i instytucje badawcze w Niemczech wniosków o nominacje dla ukraińskich naukowców_czyń znajdujących się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia w bieżącej rundzie selekcyjnej Inicjatywy Philippa Schwartza. Nominacje dla ukraińskich uczonych znajdujących się w stanie zagrożenia można składać do 18 marca 2022 roku. Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.

Volkswagen Stiftung - Finansowanie dla uchodźców_czyń i naukowców_czyń z Ukrainy: Finansowanie skierowane jest do ukraińskich naukowców i naukowczyń, którzy już uciekli do Niemiec po inwazji rosyjskiej lub którzy przybędą do Niemiec w najbliższych tygodniach. Oferuje ono doktorantom_tkom, postdocom i uznanym naukowcom_czyniom ze wszystkich dziedzin możliwość kontynuowania pracy w grupie badawczej na uniwersytecie lub w instytucie badawczym w Niemczech przez okres 6-12 miesięcy. Wnioski muszą być składane wspólnie przez kierownictwo uczelni i naukowców goszczących w Niemczech.

Stowarzyszenie Niemieckich Historyków Sztuki: Udostępnia listę niemieckich programów finansowania dla naukowców_czyń oraz listę instytutów historii sztuki przygotowanych do przyjęcia badaczy i badaczek.

 

Polska

W ramach współpracy z Narodową Akademią Nauk Ukrainy (NASU), Polska Akademia Nauk wprowadziła nowe narzędzie wspierające współpracę z ukraińskimi naukowcami_czyniami. Dodatkowe możliwości są dostępne tutaj.

 

Rumunia

Platforma uni4Ukraine - inicjatywa studentów_tek i pracowników_czek dydaktycznych Uniwersytetu w Bukareszcie. Projekt ma na celu identyfikację, monitorowanie i prezentację w jednym miejscu i w sposób przyjazny dla użytkownika istniejących inicjatyw, które wspierają osoby uciekające z Ukrainy przez Rumunię, niezależnie od ich obywatelstwa. Zob. też: https://uni4ukraine.unibuc.ro/en/help

Uniwersytet Babeș-Bolyai w Cluj-Napoca ustanowił procedurę dotyczącą zapraszania nauczycieli_ek akademickich z obszarów zagrożonych konfliktami lub w których wolność akademicka jest zagrożona.

 

Słowacja

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Uniwersytet Mateja Bela przygotował program wsparcia dla międzynarodowych naukowców_czyń z ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego, a wraz z dodatkowym wsparciem wszyscy jego ukraińscy studenci i studentki są uprawnieni do otrzymania jednorazowego stypendium w wysokości 200 euro. Więcej informacji.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach UPJŠ Košice wspiera rodziny dotknięte kryzysem, oferując im zakwaterowanie w akademikach. Uniwersytet oferuje także wsparcie finansowe i psychologiczne swoim ukraińskim studentom i studentkom. Więcej informacji tutaj.

UCM Trnava wdrożyła szereg środków mających na celu pomoc swoim studentom i studentkom, w tym wsparcie psychologiczne i pomoc finansową w postaci specjalnych stypendiów i umorzenia czesnego. Więcej informacji tutaj.

Bratislava Policy Institute wymienia dodatkowe możliwości tutaj.

 

Szwecja

Szwedzka Fundacja Badań Strategicznych - granty dla ukraińskich naukowców i naukowczyń: Naukowcy z Ukrainy mogą ubiegać się o maksymalnie 3 MSEK, a czas trwania projektu może wynosić do 3 lat. Szwedzka instytucja przyjmująca musi przedłożyć list intencyjny potwierdzający zatrudnienie.

Szwedzka Królewska Akademia Nauk - Stypendia dla ukraińskich naukowców i naukowczyń w Szwecji: Obywatele i obywatelki Ukrainy mogą ubiegać się o dofinansowanie ułatwiające prowadzenie badań w Szwecji w czasie trwającej wojny lub w związku z nią. Badania powinny być prowadzone na szwedzkim uniwersytecie lub w jednym z instytutów badawczych Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk. Wydatki, które mogą być pokryte w ramach stypendium, obejmują np. koszty utrzymania, podróży oraz inne koszty, które mogą być związane z tymczasowym przeniesieniem się do Szwecji.

Szwedzka Fundacja Badań Strategicznych - Stypendia indywidualne SSF dla naukowców i naukowczyń z Ukrainy 2022: Dozwolone są wszystkie formy zatrudnienia w szwedzkiej instytucji, od tymczasowego zatrudnienia w charakterze postdoca lub profesora wizytującego po bardziej stałe stanowiska. Naukowiec_czyni może ubiegać się o maksymalnie 3 MSEK, a czas trwania projektu może wynosić do 3 lat. Szwedzka instytucja przyjmująca musi przedłożyć list intencyjny potwierdzający zatrudnienie. Naukowiec_czyni musi prowadzić strategiczne badania w ramach obszarów działalności SSF: Nauki Przyrodnicze, Inżynieria i Medycyna. Wniosek musi być napisany w języku angielskim i można go składać przez cały rok 2022!

 

Dodatkowe bazy danych i listy wsparcia dla badaczy, naukowczyń i osób studiujących z Ukrainy:

#ScienceForUkraine: Grupa społecznościowa złożona z wolontariuszy_ek – osób studiujących i naukowców_czyń z instytucji akademickich w Europie i na całym świecie, zbierająca i rozpowszechniająca informacje o możliwościach wsparcia na poziomie uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym dla osób studiujących i naukowców_czyń bezpośrednio dotkniętych niedawną inwazją Rosji na Ukrainę.

Uniwersytet Nowej Europy: Kontakt i informacje w nagłych wypadkach, stypendia i urlopy naukowe dla naukowców_czyń i studentów_tek, artystów_tek i pracowników kultury, dziennikarzy_ek, prawników_czek i obrońców_czyń praw człowieka w potrzebie i/lub zagrożonych.

European New School (ENS) of Digital Studies:  Program stypendialny "Datafication in European Societies" jest przeznaczony dla badaczy i badaczek po do doktoracie aktywnych w jednej z podstawowych dyscyplin ENS (ekonomia, prawo, nauki społeczne i polityczne) i gotowych do budowania i rozszerzania międzynarodowej współpracy badawczej. Można ubiegać się o stypendium ENS Postdoc Fellowship (do czterech lat po uzyskaniu doktoratu) oraz stypendium ENS Visiting Professor Fellowship (cztery lub więcej lat po uzyskaniu doktoratu).

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES): Materiały pomocne dla naukowców i naukowczyń z Ukrainy, którzy zostali przesiedleni

LabsArena: Baza danych na temat wsparcia dla naukowców, badaczy i studentów.

Lista laboratoriów wspierających ukraińskich naukowców i naukowczynie.

Baltic Science Bridge to inicjatywa mająca na celu wsparcie ukraińskich naukowców i badaczek, którzy z powodu wojny nie mogą pracować. Ma ona dać im możliwość zamieszkania i prowadzenia pracy naukowej w kraju nadbałtyckim, który nie jest objęty konfliktem. Więcej o tej inicjatywie można przeczytać tutaj.

Platforma uni4Ukraine prezentuje różne zbiory zasobów, których celem jest pomoc zagrożonym naukowcom i naukowczyniom, zwłaszcza z Ukrainy