Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Solidarni z Ukrainą! | Солідарні з Україною!

Solidarni z Ukrainą! | Солідарні з Україною!

W przeddzień 24 lutego, zapraszamy na spotkanie o ukraińskiej kulturze studentki i studentów z Ukrainy, którzy współtworzą społeczności krakowskich uczelni; nasze ukraińskie sąsiadki i sąsiadów oraz wszystkich, którzy w tym dniu, chcieliby okazać solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami. W spotkaniu udział wezmą: Larysa Dovga (uculture), Iryna Fesiuk (Wydział Prawa i Administracji UJ); Katarzyna Glinianowicz, Tomasz Hodana (Zakład Ukrainistyki UJ). Spotkanie uświetni muzyczny występ Dmytro Holovenki.

Data: 23.02.2024
Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20
Witryna internetowa wydarzenia: https://www.facebook.com/events/362960946517558/

🇺🇦 Solidarni z Ukrainą! 🇵🇱

Zbliża się druga rocznica rozpoczęcia pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Naruszenie granic niepodległego państwa stanowiło złamanie fundamentalnych reguł prawa międzynarodowego i norm pokojowego współżycia. Za pierwszym planem wojny – niszczonymi miastami i wsiami, utratą bliskich – dokonuje się systematyczne niszczenie kulturowego potencjału Ukrainy. Gdy celem jest pozbawienie podstaw egzystencji ukraińskiego społeczeństwa, przetrwanie kultury i nauki jest kluczową kwestią dla przyszłości kraju. Reżimy autorytarne zawsze uważają kulturę za jedno z głównych zagrożeń dla swojej władzy, bo pielęgnuje krytyczny namysł nad światem i odwagę myślenia.

W przeddzień 24 lutego zapraszamy na spotkanie o ukraińskiej kulturze studentki i studentów z Ukrainy, którzy współtworzą społeczności krakowskich uczelni; nasze ukraińskie sąsiadki i sąsiadów oraz wszystkich, którzy w tym dniu, chcieliby okazać solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami.

🎙️KTO WEŹMIE UDZIAŁ W SPOTKANIU?

Larysa Dovgha (uculture): Wolność jako wymiar kultury: ukraińskie doświadczenie
Katarzyna Glinianowicz (Zakład Ukrainistyki UJ): Czytanie imperium. "Orgia" Łesi Ukrainki
Iryna Fesiuk (Wydział Prawa i Administracji UJ): Agresja rosyjska: podwójne złamanie zasad
Wydarzenie uświetni minirecital muzyczny Dmytro Holovenki.

📍 🗓️ GDZIE I KIEDY?

Spotkanie rozpocznie się 23 lutego o godz. 14:00 w sali Pałacu Potockich, Rynek Główny 20.

Strona wydarzenia w serwisie Facebook: Solidarni z Ukrainą! | Солідарні з Україною!

📪ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:

  • Biuro Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Zakład Ukrainistyki UJ
  • Krakowskie Biuro Festiwalowe i Pałac Potockich
  • Oddział Krakowski, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
  • Instytut Kultury Willa Decjusza
  • Instytut Socjologii
  • Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego "Bratniak"


[UKR] [🇺🇦]
Солідарні з Україною! Наближається друга річниця початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Порушення кордонів незалежної держави було недотриманням фундаментальних принципів міжнародного права і норм мирного співіснування. Поза безпосередніми жахами війни — зруйнованими містами і селами, втратою близьких — вчиняється систематичне нищення культурного потенціалу України. Коли навмисною ціллю ворога є позбавлення українського суспільства підстав існування, виживання культури і науки стає ключовим моментом для майбутнього країни. Авторитарні режими завжди вважають культуру за одну з основних загроз своїй владі, бо вона плекає критичний погляд на світ і сміливість мислення.
Вхід вільний!
У переддень 24-го лютого, запрошуємо на зустріч, присвячену українській культурі, студенток і студентів з України, які співтворюють спільноти краківських вишів; наших українських сусідок і сусідів і всіх, хто в цей день хоче виразити солідарність з українками і українцями. У події візьмуть участь Лариса Довга (uculture), Ірина Фесюк (Факультет права та адміністрації Ягеллонського університету), Катажина Ґліняновіч, Томаш Годана (Відділ україністики Ягеллонського університету). Зустріч уяскравить музичний виступ Дмитра Головенка.


[EN]
Stand with Ukraine! As the second anniversary of the full-scale Russian invasion of Ukraine approaches, it’s crucial to remember that violating the borders of an independent state goes against fundamental principles of international law and peaceful coexistence. Beyond the immediate horrors of war – the destruction of cities and villages, the loss of loved ones – there is a systematic effort to erode Ukraine's cultural heritage. When the aim is to undermine Ukrainian society, preserving its cultural and scientific legacy becomes paramount for the nation’s future. Authoritarian regimes consistently view culture as a threat to their power, as it fosters reflection on the world and critical thinking.
Admission to the event is free!
On the eve of February 24th, we invite students from Ukraine who co-create the communities of Krakow universities as well as our Ukrainian neighbours and all who wish to stand in solidarity with the people of Ukraine. Join us for a gathering dedicated to celebrating Ukrainian culture. The event will feature such speakers as Larysa Dovga (uculture), Iryna Fesiuk (Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University), Katarzyna Glinianowicz and Tomasz Hodana (Department of Ukrainian Studies, Jagiellonian University). The meeting will be enhanced by a musical performance by Dmytro Holovenko.
 

 

Polecamy również
16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Kazimiera Bujwidowa osobista historia determinacji i uporu w walce o prawo kobiet do edukacji wyższej

Miesiąc Krakowianek – wspólna sesja naukowa

Kazimiera Bujwidowa osobista historia determinacji i uporu w walce o prawo kobiet do edukacji wyższej

Czy wolność akademicka ma jeszcze znaczenie?

Kazimiera Bujwidowa osobista historia determinacji i uporu w walce o prawo kobiet do edukacji wyższej

Strajk w DS Kamionka