Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wartości społeczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Solidarność

Solidarność

Uczestnictwo we wspólnocie Uniwersytetu traktowanej jako dobro wspólne, na rzecz którego silnie i trwale chce się działać, budowanie dobrych relacji z innymi członkami wspólnoty, okazywanie im wsparcia w samorealizacji i gotowość do pomocy, uszanowanie wszelkich różnic i odmienności, jakie zachodzą między ludźmi – jedność w wielości, szacunek dla każdej osoby ludzkiej, dla wartości i kultury innych

Dostępność

Dostępność

Dążenie do zapewnienia takich warunków środowiska fizycznego, przestrzeni cyfrowej oraz organizacji procesów i metod działania, aby niepełnosprawność i inne szczególne potrzeby nie stanowiły powodu wykluczenia kogokolwiek z nauki, pracy i innych dziedzin życia.

Współpraca

Współpraca

Łączenie wysiłków, wiedzy i doświadczenia na rzecz realizacji wspólnych celów oraz zaangażowanie i solidność w działaniach zespołowych.

Dialog

Dialog

Upowszechnianie w sferze społecznej i politycznej debaty opartej na wartościach demokratycznego państwa prawa, współpracy na rzecz dobra wspólnego i racjonalnych argumentach; współpraca i wymiana doświadczeń z otoczeniem społecznym i gospodarczym; rozpoznawanie i uwzględnianie w podejmowaniu decyzji dobrze uzasadnionych stanowisk opartych na wiedzy, doświadczeniu i pomysłowości członków wspólnoty Uniwersytetu.

Aktywność

Aktywność

Rozwijanie wielorakiej, odpowiedzialnej i racjonalnej aktywności członków wspólnoty akademickiej w sferze gospodarczej, społecznej i politycznej, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich oraz aktywności nakierowanych na wsparcie innych, poprawę jakości życia i zdrowia, ochronę zasobów naturalnych i klimatu.

Otwartość

Otwartość

Tworzenie środowiska obywateli odpowiedzialnych, nowoczesnych, wrażliwych, samodzielnych, tolerancyjnych, otwartych na nieznane, szanujących tradycję i jej wkład w rozwój wspólnoty narodowej i ponadnarodowej; przeciwstawianie się wszelkim formom dyskryminacji.

PLUS RATIO QUAM VIS

PLUS RATIO QUAM VIS

Zachowanie we wszystkich przejawach życia postawy opartej na dowodach naukowych i racjonalnych argumentach, szacunku dla innych i najwyższych standardach etycznych, a jednocześnie aktywne przeciwdziałanie wykorzystywaniu siły i przemocy jako narzędzi rozstrzygania sporów i dyskusji.

Strategia Rozwoju UJ w latach 2021-2030

Strategia Rozwoju UJ w latach 2021-2030

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2021-2030 jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju Uczelni. Dokument określa cele i kierunki rozwoju Uniwersytetu w jego otoczeniu bliższym i dalszym do roku 2030. 

Strategia Rozwojuzawiera zdefiniowane wartości uniwersalne, akademickie i społeczne.
 https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/strategia-rozwoju
Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich

Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich

Do Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich możesz zgłosić się z każdą sprawą dotyczącą funkcjonowania na Uniwersytecie. Może to dotyczyć m.in. poczucia niesprawiedliwego bądź niewłaściwego potraktowania lub sytuacji konfliktowych wpływających na Twoje studia albo pracę w naszej uczelni. 

Kontakt i rozmowa z Rzeczniczką nie jest rozpoczęciem żadnej formalnej procedury ani zgłoszeniem sprawy do innych instytucji uniwersyteckich. Zobacz zakładkę Kontakt, aby dowiedzieć się jak skontaktować się z Rzeczniczką.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wartości akademickie Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autonomia uniwersytetu

Autonomia uniwersytetu

wzmacnianie roli Uniwersytetu jako przestrzeni badawczej i dydaktycznej, która pozostaje niezależna od presji ideologicznej, politycznej i ekonomicznej.

Wolność badań i kształcenia

Wolność badań i kształcenia

wzmacnianie samodzielności badawczej, odwagi w podejmowaniu trudnych wyzwań naukowych, otwartości na różnorodność rozwiązań teoretycznych, praktyk badawczych i kierunków rozwoju badań i kształcenia; brak cenzury i nacisków na eliminowanie lub wprowadzanie do badań i kształcenia treści niemających uzasadnienia naukowego, lecz wynikających z ideologii lub interesów ekonomicznych bądź politycznych.

Uczciwość  badań i kształcenia

Uczciwość badań i kształcenia

rzetelność w sferze prowadzonych badań i kształcenia, przeciwstawianie się praktykom nagannym i sprzecznym z Akademickim Kodeksem Wartości UJ oraz wartościami uniwersalnymi; transparentność i etyczność praktyk badawczych oraz reguł i zasad rządzących kształceniem, ciągłe podnoszenie kompetencji związanych z aktywnością akademicką.

Odpowiedzialność w sferze badań i kształcenia

Odpowiedzialność w sferze badań i kształcenia

dbałość o wysoką jakość praktyk badawczych oraz dydaktycznych; stałe doskonalenie warsztatu naukowego oraz dążenie do jak najlepszych wyników pracy jako wyraz odpowiedzialności za realizację misji uczelni; troska o konsekwencje podejmowanych decyzji i działań dla sytuacji innych ludzi, Uniwersytetu i szerszego otoczenia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron