Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Biurze Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich

Biuro Rzecznika Praw i Wartości Akademickich to bezpieczne miejsce dostępne dla wszystkich członkiń i członków wspólnoty Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich możesz zgłosić się z każdą sprawą dotyczącą funkcjonowania na Uniwersytecie. Może to dotyczyć między innymi poczucia niesprawiedliwego lub niewłaściwego potraktowania albo sytuacji konfliktowych, które wpływają na Twoje życie, pracę lub studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sprawa może zostać również zgłoszona przez organy samorządu studenckiego i doktoranckiego oraz działające na uniwersytecie związki zawodowe.

Rzeczniczka w swojej działalności kieruje się zasadami niezależności, bezstronności i poufności oraz dąży do polubownego rozwiązywania sporów wewnątrz wspólnoty uczelni.      

Zapewniamy przyjazne, nieformalne i poufne miejsce do rozmów o obawach, konfliktach lub trudnych sytuacjach, których doświadczasz lub jesteś świadkiem na Uniwersytecie, by wspólnie zastanowić się nad możliwościami i podjęciem odpowiedniego działania zapobiegawczego lub wyjaśniającego. Kontakt i rozmowa z Rzeczniczką Praw i Wartości Akademickich nie jest rozpoczęciem żadnej formalnej procedury ani zgłoszeniem sprawy do innych instytucji uniwersyteckich.        

Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich może Cię wesprzeć w problematycznej sytuacji poprzez:

  • zapewnienie bezpiecznej i nieformalnej przestrzeni do rozmowy o problemach pojawiających się w trakcie funkcjonowania w Uniwersytecie
  • udzielenie informacji w kwestii praw obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskich    
  • zbadanie i udzielenie informacji na temat dostępnych sposobów i procedur zgłaszania różnych problemów
  • wskazanie odpowiedniej instytucji lub organu uniwersyteckiego, który jest właściwy dla rozwiązania zgłaszanego problemu lub sprawy
  • zachowując poufność, może przekazać informację zwrotną o zaistnieniu problemu systemowego
  • zastosowanie metod koncyliacyjnych dla rozwiązania sporu lub łagodzenia pojawiających się napięć      

Czego Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich nie robi?      

Rzeczniczka z pełnym zaangażowaniem będzie starać się wesprzeć i szukać odpowiedniego rozwiązania problemu, ale ze względu na charakter funkcji:

  • nie angażuje się w ustalanie faktów sprawy
  • nie rozpocznie za Ciebie formalnej procedury dochodzenia praw
  • nie staje po jednej ze stron zaangażowanych w konflikt, tylko dąży do sprawiedliwego rozwiązania sporu.        

Biuro Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dostępne dla wszystkich członków_iń społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego: osób studiujących, doktorantów_ek, pracowników_ic naukowych oraz administracyjnych.

Obowiązek raportowania 

Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego każdego roku jesteśmy zobowiązani do przygotowania sprawozdania z działalności Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich. Jednak nie będzie ono zawierać informacji poufnych, a w postaci zbiorczych danych opisywać stan naruszeń praw i wartości akademickich w danym roku.