Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jesteśmy też tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

Dziękując za poparcie mojej kandydatury ponad 150 członkom i członkiniom naszej społeczności z różnych instytutów, wydziałów i kurii chciałabym wskazać na trzy obszary działań, które wyłoniły się w trakcie spotkań i dyskusji przed podjęciem mojej decyzji o kandydowaniu na stanowisko Rzecznika.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2003 roku przyjął Kodeks Wartości Akademickich, który jest dokumentem – busolą na drodze do tworzenia uniwersytetu na miarę naszych marzeń i ambicji, naszą rolą winno być zapewnienie warunków, które pozwolą na ich pełną realizację.

Niezależność – interwencja  – edukacja

W wypracowaniu modelu funkcjonowania instytucji Rzecznika chciałabym oprzeć się na swoich doświadczeniach pracy na uczelniach europejskich i amerykańskich.

  • rola interwencyjna

Do zadań Rzecznika należy wspieranie członkiń i członków w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie by byli oni traktowani z szacunkiem i sprawiedliwie.

Analiza modeli funkcjonowania podobnych instytucji na uniwersytetach, gdzie działają do wielu lat, wyraźnie pokazuje, że autorytet i znaczenie tej funkcji opiera się na niezależności, neutralności  i bezstronności. Tylko mający silną  legitymizację w społeczności i prawdziwie niezależny od pozostałych władz uczelni Rzecznik może odgrywać istotną i realną rolę w przeciwdziałaniu zachowaniom godzącym w wartości akademickie.

  • rola edukacyjna

W realizacji swoich zadań chciałabym wyjść poza rolę interwencyjną, na rzecz aktywnego promowania idei mediacji, wzajemnego szacunku, szukania sposobów zapobiegania destrukcyjnym konfliktom, inicjowania zmian w praktykach i regułach uniwersyteckich poprzez organizację cyklicznych debat, warsztatów, spotkań, współpracę z partnerami wewnątrz uniwersytetu, jak i społecznymi aktorami.

Wolność akademicka

Uniwersytet Jagielloński jest jednym  z pierwszych uniwersytetów w Polsce, który dołączył do Scholars at Risk Network, międzynarodowej sieci instytucji akademickich (507 uniwersytetów, szkół wyższych i stowarzyszeń w 39 krajach), której misją jest promocja wolności akademickiej oraz ochrona prześladowanych członkiń i członków społeczności uniwersyteckiej. Sieć monitoruje ataki na wspólnotę akademicką na całym świecie oraz proponuje wdrażanie nowych narzędzi i strategii promowania wartości akademickich.

Chciałabym korzystając z dotychczasowych doświadczeń jako przedstawicielki naszego uniwersytetu w SAR kontynuować organizację międzynarodowych seminariów i zajęć podejmujących tę problematykę.

Wolność akademicka stanowi rdzeń idei uniwersytetu, bo jakość naszych badań zależy od otwartej, nieskrępowanej, krytycznej debaty naukowej, pobudzanej wielością idei i perspektyw oraz świadomością społecznej odpowiedzialności uniwersytetu. Winna być prowadzona w atmosferze wzajemnego szacunku, w oparciu o racjonalną argumentację zgodną z aktualną wiedzą naukową, na podstawie rzetelnych danych.

Równe traktowanie

Najnowsze badania na temat dyskryminacji, molestowania i mobbingu na uczelniach, ale też szereg opisanych przez media zatrważających przykładów ujawniły głęboką konieczność, wypracowania i wdrożenia właściwych środków identyfikowania i reagowania na te negatywne zjawiska i zdarzenia.

Jako czołowy ośrodek akademicki w naszym kraju mamy niepowtarzalną możliwość kształtowania postaw i standardów postępowania. Większość moich publikacji i projektów badawczych dotyczy problematyki praw człowieka, demokratycznego upodmiotowienia i działań na rzecz równego traktowania. Organizowałam wiele inicjatyw edukacyjnych podejmujących tę problematykę, byłam zaangażowana w liczne projekty (polskie i międzynarodowe) oraz działania organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Kierowana przeze mnie grupa badawcza przygotowała zestaw strategii przeciwdziałania przemocy, molestowaniu i mobingowi na czołowych uniwersytetach światowych, który służy jako inspiracja do budowania podobnych strategii na naszym uniwersytecie.

Mam nadzieję, że moja wiedza i doświadczenie badawcze w tych dziedzinach okaże się użyteczne w pełnieniu tej funkcji.