Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pod koniec 2020 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz pierwszy w historii powołał osobę pełniącą funkcję Rzecznika Praw i Wartości Akademickich. Na 5-letnią kadencję została wybrana dr. hab. Beata Kowalska, prof. UJ.

Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ

Jest zatrudniona w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę badawczą łączy z doświadczeniem w pracy w programach na rzecz równości płci w kraju i za granicą. Przedstawicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego w konsorcjum InSPIREurope (Horyzont 2020) oraz Scholars at Risk Network, działających na rzecz wolności akademickiej oraz ochrony prześladowanych członków i członkiń społeczności uniwersyteckiej.    

Laureatka nagrody Pro Arte Docendi przyznawanej wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród stypendiów i staży zagranicznych warto wymienić: Cambridge University, Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, American Centre for Oriental Research w Ammanie, New School for Social Research w Nowym Jorku, Rutgers University, Bufflo University.

Radosław Nawojski
Koordynator Biura Rzecznika Praw i Wartości Akademickich

Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz specjalności E-gospodarka na Wydziale Humanistycznym AGH. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc rolę sekretarza redakcji/redaktora prowadzącego w wydawnictwie naukowym.  

Do zadań Radosława Nawojskiego należy koordynowanie pracy biura, w tym obsługa administracyjna, bieżące wsparcie pracy Rzeczniczki oraz realizacja zadań zapisanych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Biura Rzecznika Praw i Wartości Akademickich w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Zespół Rzeczniczki 

dr Beata Baran  

Pracuje w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach takich jak: compliance ze szczególnym uwzględnieniem whistleblowing, postępowania dyscyplinarne oraz wewnętrzne postępowania wyjaśniające (także antymobbingowe). Radczyni prawna.  

Dr Beata Baran jest autorką licznych opracowań naukowych poświęconych tematyce postępowań dyscyplinarnych, whistleblowing, prawa karnego wykonawczego, praw człowieka oraz dostępu do informacji publicznej. Odbyła staże naukowe w: Universität Heidelberg, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej oraz Uniwersytecie Sofijskim. Partner grantu Komisji Europejskiej i The European Anti-Fraud Offic - HERCULE III.

Czytaj więcej o dr Beacie Baran

dr Wojciech Burek  

Pracownik naukowy w Instytucie Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego.    

Dr Wojciech Biurek jest absolwentem Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,  laureatem Nagrody im. Stanisław Kutrzeby w dziedzinie ochrony praw człowieka w Europie  (fundatorzy: Universität Heidelberg oraz Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht) oraz XX Konkursu o Nagrodę   im. Profesora Manfreda Lachsa za najlepszą książkę na temat prawa międzynarodowego – monografia pt. Zastrzeżenia do traktatów dziedziny ochrony praw człowieka (Warszawa 2012).

Czytaj więcej o dr. Wojciechu Burku 

Zdjęcie Małgorzaty Kożuchdr Małgorzata Kożuch

Pracuje w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej oraz w metodach rozwiązywania sporów. Obok prawa ustrojowego UE, prowadzi zajęcia z mediacji w sprawach międzynarodowych oraz jest trenerem drużyn mediacyjnych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez International Chamber of Commerce w Paryżu oraz Vienna International Arbitral Center w Wiedniu.

Dr Małgorzata Kożuch jest także praktykującym adwokatem, przewodniczącą Komisji etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawicielem adwokatury w CCBE w Komitecie Etyki oraz mediatorem Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie oraz Centrum Mediacji NRA. Ostatnio opublikowała „Dobra osobiste i ich ochrona” w ramach Sądowych Komentarzy Tematycznych Becka (współautor) 2020. Mniejsze formy publikacji w artkułach z bieżącego roku dotyczą prawa gospodarczego UE, rozwiązywania sporów oraz etyki.    

dr Sybilla Stanisławska-Kloc   

Pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa własności intelektualnej, w tym: autorstwa utworu i wynalazku; dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu, e-learning w okresie pandemii), bibliotek cyfrowych, utworów osieroconych, plagiatu i autoplagiatu, audiodeskrypcji, prawa do artystycznego wykonania; komercjalizacji praw własności intelektualnej, relacji pomiędzy utworem i znakiem towarowym. 

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc jest stypendystką Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law). Powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Komisji Prawa Autorskiego. Inicjatorka i współzałożycielka Stowarzyszenia ALAI Polska.

Czytaj więcej o dr Sybilli Stanisławskiej-Kloc 

Ewa Stoecker 

Pracuje w Dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania UJ. Specjalizuje się w przeciwdziałaniu dyskryminacji, wykluczeniu i przemocy poprzez edukację antydyskryminacyjną. Przygotowuje i prowadzi szkolenia antydyskryminacyjne i inne działania (w tym edukacyjne) mające na celu realizowanie zasad równego traktowania i wsparcie grup marginalizowanych.      

Ewa Stoecker jest autorką materiałów edukacyjnych i badań z obszaru praw człowieka, antydyskryminacji a także procesów uczenia się i zarządzania. Realizuje projekty edukacyjne i badawcze w obszarze równości i sprawiedliwości społecznej. Członkini Stowarzyszeń: Ekspedycja w głąb Kultury i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Doktorantka w Szkole Doktorskiej APS, gdzie przygotowuje pracę o sprawiedliwości społecznej w akademickich politykach równościowych.

Anna Wróblewska 

Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na podstawie studium przypadku organizacji LightHouse for the Blind and Visually Impaired w San Francisco, CA. Swoje badania lokuje w nurcie interdyscyplinarnych studiów o niepełnosprawnościach (Disability Studies).

Anna Wróblewska odbyła stypendia w licznych ośrodkach naukowo-badawczych, takich jak: Center for Disability Studies, University at Buffalo, NY; Center for Disability Research, Lancaster University, UK; School of Education, University of San Francisco, CA. Jest laureatką funduszu stypendialnego The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund oraz nagrody SYLFF Research Abroad Award 2018 (Tokyo Foundation for Policy Research), a także absolwentką Programu Fulbrighta (2019-20).

Czytaj więcej o Annie Wróblewskiej